ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 302 ชุด และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก 803 ตัว ไปมอบแก่ผู้แทนราษฎร ผู้ปฏิบัติงานและเด็กในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-ขุนกำลัง อำเภอปง และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จากนั้น ติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ได้ฟื้นฟูสภาพป่าและปรับปรุงระบบนิเวศให้กลับคืนความสมบูรณ์ 6,644 ไร่ ส่งเสริมการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มไม้ใหญ่ เพื่อเป็นร่มเงาและสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ทำให้กาแฟอาราบิก้าบ้านปางขอนเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดส่งผลให้ราษฎร มีรายได้เพิ่มจากครัวเรือนละ 50,000 บาทต่อปี เป็นเฉลี่ย 280,000 บาท ทั้งยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ถือว่าประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่า พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และสภาพเศรษฐกิจชุมชน แผนงานระยะต่อไป คือ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้ชุมชนมีส่วนร่วม นำจุดเด่นของการผลิตกาแฟอาราบิก้า ต้นพญาเสือโคร่ง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ อากาศบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตของชนเผ่า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งยังจะขยายผลสำเร็จสู่ชุมชนใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด