7HDร้อนออนไลน์

กรมปศุสัตว์แนะปรับสูตรอาหารสัตว์ด้วยข้าวเปลือก ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด ปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อ่วม เกษตรกรแบกภาระหลายด้านพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมที่เพิ่งจะคลี่คลายไป ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ อีกปัญหาที่น่าหนักใจ คือ ราคาอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ยิ่งมาช่วงปลายปีค่าขนส่งปรับตัวตามราคาน้ำมันขึ้นไปอีก ต้นทุนเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ประเด็นราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ที่ขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ 30 ทั้งนี้วัตถุดิบอาหารสัตว์คิดเป็นต้นทุนหลักสูงถึงร้อยละ 70 ของการเลี้ยงสัตว์

ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูง ในส่วนของประเทศไทย ยังมีปัญหาในด้านผลผลิตต่อไร่ต่ำ มีปัญหาระบบบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยจึงมีต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงกว่าในหลายประเทศ ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สถานการณ์การผลิต ปีเพาะปลูก 2564/65 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม ท้ังประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยเนื้อท่ี่เพาะปลูกรุ่น 1 คาดว่าจะลดลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกษตรกร ประสบกับการระบาดของหนอนกระทู้ทำให้มีต้นทุนในการพ่นยากำจัดเพิ่มขึ้นและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูง

ทางออกทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพง คือ กรมปศุสัตว์แนะปรับสูตรอาหารสัตว์ด้วยข้าวเปลือก เนื่องจากราคาข้าวเปลือกราคาต่ำกว่าข้าวโพด โดยคาดว่ามีข้าวเปลือกปริมาณการผลิตส่วนเกินถึง 4-5 ล้านตัน ทางกรมปศุสัตว์ได้อธิบายแนวทางการปรับสูตรโดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดการด้านอาหารสัตว์ตามสถานการณ์ปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวเปลือกบดในอาหารสุกรและสัตว์ปีกในช่วงอายุและปริมาณที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปลือกบด ข้าวกล้องบดหรือ ข้าวแดงบด สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

สิ่งที่ต้องระวัง คือ การใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดในการประกอบสูตรอาหารให้เหมาะสมตามช่วงอายุการผลิตและประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารระบบทางเดินอาหาร โดยทั่วไปแล้วข้าวเปลือกบดไม่สามารถใช้ได้เกินร้อยละ 20 ในสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีกระยะให้ไข่ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้ข้าวเปลือกบดประกอบสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีกระยะเล็ก

การแก้ปัญหาปรับสูตรอาหารสัตว์อาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแนะนำเกษตรกรในการแก้ปัญหาลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้นที่ดี ส่วนการปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่และพัฒนาระบบการผลิตสอดคล้องกับความต้องการยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในระยะยาว