ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี คณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือพื้นที่ทำกินของราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และทำเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร โดยไม่มีสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินตกทอดถึงลูกหลาน

ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด, โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนา สืบสาน ต่อยอดให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง", โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ และตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยสหกรณ์จังหวัดฯ ดูแลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามรูปแบบสหกรณ์การเกษตร และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ดำเนินการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขข้อร้องเรียน ข้อพิพาท สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ

ข่าวอื่นในหมวด