เช้าข่าว 7 สี

รัฐบาลชี้แจง จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกต้องตามระเบียบ

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงกรณีข่าวการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone12 จำนวน 111 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ประมาณ 2,600,000 บาท ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นการจัดซื้อตามกระบวนการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนและต่ำกว่าราคากลาง

ทั้งนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่นับเป็นครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญพิเศษขึ้นไป จนถึงบริหารระดับสูง ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น เป็นการจัดซื้อ เพื่อทดแทนโทรศัพท์เครื่องเดิมที่ใช้งานมาเกินวงรอบ 4 ปี ตามความจำเป็น สำหรับการใช้ในราชการ ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีข้าราชการการเมืองรวมอยู่ด้วย และที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงหลายคน ซึ่งมีสิทธิได้รับโทรศัพท์ ต่างปฏิเสธที่จะรับโทรศัพท์ดังกล่าวมาโดยตลอด

และจากกรณีที่มูลนิธิแห่งหนึ่งแสดงความประสงค์ขอรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช้แล้วของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวนัทรียา ขอบคุณทางมูลนิธิที่มองเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์เหล่านี้แม้จะเก่ามาก การใช้งานอาจไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ แต่หากยังมีประโยชน์ก็ยินดีให้การสนับสนุน โดยขอให้มูลนิธิได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา เพราะเป็นทรัพย์สินราชการที่จะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไป