ข่าวดึก 7HD

กรมชลประทานจ้างงานเพิ่ม 7.5 หมื่นคน

กรมชลประทานยังคงเดินหน้าตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร ปีนี้มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 4,465 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 75,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 8,700–87,000 บาทต่อคน โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วไป หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงได้

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 2,155 คน หรือคิดเป็น 2.87% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 621 คน, จังหวัดร้อยเอ็ด 312 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 186 คน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร