ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข้าราชการไทยออกบัตรให้ต่างด้าวเลี่ยงกฎหมาย

กรณีที่มีการแชร์ข้อความระบุว่าข้าราชการไทยขายชาติ ออกบัตรประชาชนให้มุสลิมต่างด้าว โดยปรากฏภาพบัตร 1 ใบ และบัตรประชาชนของชาย 2 คน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการปกครอง ชี้แจงว่าข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ภาพบัตรด้านบนเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบและตำแหน่งการจัดวางข้อความตัวเลขและรูปถ่ายบนบัตรแล้ว ขอยืนยันว่าไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย

ส่วนภาพบัตรประจำตัวประชาชนของชาย 2 คน เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองได้ออกให้เนื่องจากบุคคลทั้ง 2 คน เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีหลักฐานการเกิดในประเทศไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถยื่นขอมีบัตรได้ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกบัตรประชาชน สามารถติดตามได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน เว็บไซต์ ww.bora.dopa.go.th หรือโทร. 0 2791 7028