7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" ย้ำกันอีกที! ขั้นตอนการเลือกตั้ง อบต. มีอะไรบ้าง

น้องจำไม: รู้ป่ะ? ขั้นตอน การเลือกตั้ง อบต. มีอะไรบ้าง 

น้องแจง: -เปิดลงคะแนน  8 โมงเช้า ปิด 5โมงเย็น
-วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
- ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วย
-ยื่นหลักฐานแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อ
- รับบัตรเลือกตั้ง  /เข้าคูหากากบาท
-หย่อนบัตร /ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮลล์

ข่าวอื่นในหมวด