ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงาน 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน "39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน" ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และหน่วยงานร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านทาง Facebook live ชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงเทคโนโลยีการเกษตร, สาธิตเพาะเห็ด, แปรรูปสมุนไพร และการเสวนา ในหัวข้อ "เกษตรไทยในยุคโควิด-19" และ "สร้างป่าแล้วได้อะไร" ผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานร่วมฯ ได้แก่ 4 ดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานฯ, นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งคราม ความงามของผ้า พัฒนาสู่อาชีพ, นิทรรศการบริหารจัดการน้ำ, นิทรรศการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร

ในช่วงบ่าย ไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรปลอดภัย ที่บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง พื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ บริเวณบ้านนานกเค้า เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมในลักษณะ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2525 โดยส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาสมบูรณ์ และขยายผลสำเร็จไปสู่เกษตรกร โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 32 แห่ง ใน 22 หมู่บ้านรอบศูนย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ 18 อำเภอ 36 แห่งในจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องต่อเนื่องจากกิจกรรมสาธิต ในรูปแบบการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และการขยายผล ซึ่งสามารถรับบริการได้อย่างครบวงจร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง