7HDร้อนออนไลน์

ทส.หนุน 3 เทศบาล เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอาเซียน

25 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เผย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม( สส.) ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาที่ยั่งยืน สู่การปฏิบัติจริงระดับท้องถิ่นให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป้าหมายต่อไป จะเร่งส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอาเซียนอีกด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องว่า มีการจัดการเมืองที่คำนึงถึงการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

“เทศบาลนครยะลา” จังหวัดยะลา เน้นการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวทาง “กตัญญูนิยม สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด” มีการจัดการน้ำเสียอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนาเทศบาลนครยะลาให้เป็น “นครแห่งสวน” ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
“เทศบาลเมืองชัยภูมิ” จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกต้นแบบความสำเร็จ สามารถพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดการน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะคิดเป็นสัดส่วน 19.06 ตารางเมตรต่อคน
“เทศบาลตำบลปริก” จังหวัดสงขลา มีการจัดการพลังงานไฟฟ้า เน้นการสร้างสำนึกด้านพลังงานให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกให้เกิดความคุ้มค่า จนเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้บูรณาการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทางเลือก ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน และพัฒนาไปสู่เครือข่ายโรงเรียนประหยัดพลังงาน 5 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง