เช้าข่าว 7 สี

ถกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 4 ชาติ เห็นพ้องกรอบการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ร่วมกับผู้แทนประเทศกัมพูชา, ลาว, เวียดนาม และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น สวีเดน, สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ผ่าน Video Conference โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ลุ่มน้ำโขงประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้น้ำแล้ง และน้ำท่วม จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่อาศัยอยู่ตลอดลุ่มน้ำโขง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทั้ง 4 ประเทศสมาชิกต้องร่วมกันแก้ปัญหา พร้อมเร่งรัดพัฒนาช่องทางการแบ่งปันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับตัวรองรับสภาพการผันผวนของภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังต้องหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนอย่างเป็นระบบล่วงหน้าร่วมกัน

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมียนมา เนื่องจากต่างมีพันธะหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาแม่น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อกำหนดและวิเคราะห์ทางเลือก ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำร่วมกัน ในการลดผลกระทบข้ามพรมแดน มุ่งเน้นการพัฒนาลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ข้ามพรมแดน รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการรักษาสมดุลความมั่นคง ระหว่างน้ำ อาหาร และพลังงาน รวมถึงร่วมกันพิจารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบปฏิบัติขององค์ประกอบหลัก ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือและเสนอแนวทางปฏิบัติต่างๆ ร่วมกันด้วย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้ลงนามในเอกสารสำคัญรวม 3 ฉบับ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง 4 ชาติสมาชิก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด