7HD ร้อนออนไลน์

พล.อ.ประวิตร เข้มงวดป้องกันอุบัติเหตุท้องถนน สวมหมวกนิรภัย100% เป็น “วาระจังหวัด”

วันนี้ (26 พ.ย.64)  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  โดยที่ประชุมได้พิจารณา แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้จัดทำร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด เพื่อเป็นกรอบแนวทางบูรณาการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

สำหรับแผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565  ใช้ชื่อรณรงค์ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และช่วงดำเนินการซึ่งในช่วงดำเนินการจะประกอบด้วย การดำเนินการก่อนการควบคุมเข้มขัน 7 วัน การดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน และการดำเนินการหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง สีแดง ระดับความเสี่ยงสีส้ม ระดับความเสี่ยงสีเหลือง และระดับความเสี่ยงสีเขียว และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565 - 2570 รวมถึงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 

พล.อ.ประวิตร  ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง”  ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และในปี 2565 ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด”และใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนักจิตสำนึกเพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” 100 %. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนบูรณาการการดำเนินงาน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งโดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงทุกมิติทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ เน้นการบังคับใช้กฎหมายในพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและขอให้ฝ่ายเลขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ต่อไป