ห้องข่าวภาคเที่ยง

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง อบต.

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ให้เตรียมพื้นที่เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขแล้ว ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ ที่จะออกมาใช้สิทธิด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งเหตุทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั้งโครงการ "ตาสับปะรด" สายด่วน 1444 แล้ว ยังแจ้งผ่านเว็บไซต์ กกต. ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ กกต. ยังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และ สมาชิกสภาอบต.ที่จะทำหน้าที่ไปจนถึงวันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ กกต.ยังประสานเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย หรือ We Watch ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก กกต. ติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน โดยจะมีอาสาสมัครเยาวชนติดตามและสังเกตการณ์รอบหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้งจนสิ้นสุดการนับคะแนน