ห้องข่าวภาคเที่ยง

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร (คุณธีระศักดิ์ เจริญดำรงทรัพย์)

คุณธีระศักดิ์ เจริญดำรงทรัพย์ เจ้าของร้านทอง  ไม่อยากให้นักการเมืองขายเสียง  ขณะเดียวก็ไม่อยากให้ประชาชนรับเงินนักการเมืองเพราะจะทำให้เศรษฐกิจประเทศย่ำแย่...