7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" วันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ กากบาทในบัตรเลือกตั้งกี่ใบ

น้องจำไม: รู้ป่ะ? วันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้  กากบาทในบัตรเลือกตั้งกี่ใบ 

น้องแจง:  ย้ำอีกที!  บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ  2 สี ตามตัวอย่าง
โดย บัตรสีแดง เป็นบัตรเลือกนายกอบต. ส่วนบัตรสีน้ำเงิน เป็นบัตรเลือกสมาชิกสภา อบต.  หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด
อย่าลืม!!! วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 นี้  เวลา 08.00-17.00 น. พากันไปเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภาอบต. ณ หน่วยเลือกตั้งในท้องถิ่น  ทั่วประเทศ