ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชวงศ์ และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 96

ที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์ พร้อมด้วยข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดี ทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 96

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักร ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพ ได้ทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยหลายแห่ง เช่น ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งยังทรงนำสยามเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะ ทำให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่าเป็นอารยประเทศเสมอหน้าทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจในโลกยุคนั้น และเป็นโอกาสให้ได้เริ่มแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในด้านการศาล และเศรษฐกิจการพาณิชย์กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ และได้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ นับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศสยามครั้งสำคัญท่ามกลางเวทีโลก

ข่าวอื่นในหมวด