ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดขอนแก่น

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินโครงการฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านอีโล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร โดยปี 2561 สำนักงาน กปร. พิจารณางบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย จำนวน 150 ครัวเรือน มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนและหน้าแล้งได้ 200 ไร่

ในตอนบ่าย ไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ซึ่งจัดทำขึ้นสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทาน ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 สรุปความว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ทำให้ราษฎรตำบลละหานนา 2,000 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 5,000 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ให้ชุมชนมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพประมง

ข่าวอื่นในหมวด