ข่าวในพระราชสำนัก

กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตำบลตาเมียง สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เป็นโครงการขยายผลของโครงการทหารพันธุ์ดี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดกำลังพลเข้ารับการอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนนำความรู้ด้านการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยไปขยายผลให้กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีผลผลิตบริโภค และนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี มีพื้นที่นำร่อง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคันนา, บ้านโนนมะยาง, บ้านหนองคันนาสามัคคี และบ้านโนนสมบูรณ์

ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพาะปลูกพันธุ์ผักพระราชทาน 128 ครัวเรือน และเพาะเลี้ยงพันธุ์เป็ดและไก่พระราชทาน 110 ครัวเรือน มีเกษตรกรเป็นต้นแบบ และได้รับการขยายผลเป็นรูปธรรม สามารถนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เหลือแจกจ่ายคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายขยายผลโครงการฯ สู่ชุมชนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบกองกำลังสุรนารี  21 อำเภอ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ส่งผลให้วันนี้ กำลังพลที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน พร้อมครอบครัว และคนในชุมชน มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน มีการช่วยเหลือแบ่งปัน และนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ สามารถมีความสุขตามอัตภาพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สมดังพระราชปณิธาน

ข่าวอื่นในหมวด