ข่าวภาคค่ำ

กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง อบต.อย่างไม่เป็นทางการ 21.00 น.

ข่าวภาคค่ำ - ภายในคืนนี้จะทราบผลการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการ ภาพโดยรวมของการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีการร้องเรียนกว่า 200 เรื่อง

หลังการออกมาใช้สิทธิของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ได้มีการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง ที่ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่เปิดให้มีการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง จำนวนกว่า 60,000 หน่วยเลือกตั้ง มีเพียง 10 กว่าหน่วยกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และพบว่ามีการร้องเรียนถึง 268 เรื่อง โดยการซื้อเสียงเป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดถึง 89 เรื่อง รองลงมาคือเรื่องบังคับ ขู่เข็น ใช้อิทธิพล คุกคาม หลอกลวง ใส่ร้าย 62 เรื่อง และข้อกล่าวหากรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบมีผู้สมัครนายก อบต. ใช้วุฒิการศึกษาปลอม ทั้งยังมีการถ่ายรูปบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องไปแล้ว

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอบคุณผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะถือเป็นการที่ออกมาใช้สิทธิตามกฎหมาย การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด นับว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งและประชาธิปไตยเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งผลการเลือกตั้งจะสามารถประกาศอย่างไม่เป็นทางการได้ 21.00 น.

สำหรับบรรยากาศการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำไปตรวจสอบที่ กกต.ท้องถิ่นอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในคืนนี้

ทั้งนี้ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่ว้นเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม หากมีการร้องเรียนจะไต่สวนและประกาศไม่ช้ากว่า 60 วันถึงผลการเลือกตั้ง หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17

อย่างไรก็ตามประชาชนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ได้ ต้องแจ้งสาเหตุไปใช้สิทธิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ กกต.กำหนดไว้ ภายใน 7 วันนับจากนี้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองในอนาคต