7HDร้อนออนไลน์

กกต. เตือน ใครไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้รับแจ้งเหตุ ภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ป้องกันการถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง

กกต. เตือน ใครไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้รับแจ้งเหตุ ภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ป้องกันการถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง
29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย้ำเตือน สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมื่อวานนี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่

ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด แล้วให้ยื่นกับ นายทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.co.th  // ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จะถูกจำกัดสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา // สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน // เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น // ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง // ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น // ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น// และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากไมไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเมื่อท่านได้แจ้งเหตุการไมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทุกจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1444