เกาะกระแสออนไลน์

ลงทะเบียนกู้เงินธนาคารออมสิน สูงสุด 300,000 บาท ทำได้ผ่านเว็บไซต์ เช็กรายละเอียดที่นี่

ธนาคารออมสินออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ผ่านสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ

โดยขณะนี้ทางธนาคารได้เปิดให้ลงทะเบียนกู้ยืมเงินได้แล้ว วงเงินให้กู้อยู่ที่ 50,000 - 300,000 บาท สามารถกู้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับรายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินมีดังนี้

•คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
3.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
4.เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

-ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

-ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

-ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

•ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (L/T)

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น >>> วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น >>> วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

3.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า >>> วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

4.ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ >>> วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

5.ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น >>> วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

•หลักประกันการกู้เงิน

1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน การชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ


61a489589cb9d9.28119224.jpg


ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง