ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโอกาสด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทัดเทียมเยาวชนในเมืองแล้วนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับสูงได้ จึงพระราชทานทุนการศึกษาและทรงรับเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โดยพระราชทานทุนศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังทรงติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยในแต่ละครั้งจะทรงสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคในการศึกษา พร้อมพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่นักเรียน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีงานทำโดยเฉพาะอาชีพครูและได้กลับมาสอนนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาส ด้วยทรงมุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ข่าวอื่นในหมวด