7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : นักเรียนช่วยกันเก็บขยะ รักษาทรัพยากรทางทะเล

ไปดูน้อง ๆ นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ติดตามได้ใน ปิ่นอาสา

ปิ่นอาสา ตามมาดูการเปิดโครงการ การสร้างซั้งกอบ้านปลาและเก็บขยะเขื่อนกันคลื่น ที่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ โดยมีน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สภาเด็กนักเรียนและเยาวชนอําเภอคลองใหญ่ และภาคีเครือข่าย มาร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โครงการนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากอําเภอคลองใหญ่ เป็นพื้นที่อยู่ติดกับทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติที่ลํ้าค่า อุดมไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลาและสัตว์นํ้ามากมายหากคนในพื้นที่ไม่ช่วยกันสิ่งล้ำค่าเหล่านี้อาจจะค่อย ๆ หายไป

ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทําการประมงเป็นหลัก ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทําให้มีการขยายตัวของที่อยู่ แหล่งท่องเที่ยว มีการลุกลํ้าพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าและมีประมงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ทําให้ระบบนิเวศทางทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อย ๆ ลดลง สัตว์ทะเลที่เคยหาได้ง่ายกลับหาได้ยาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นได้จากน้ำใจจากจิตอาสาทุกคน ต้องใช้เรือประมงพื้นบ้านจำนวนกว่า 10 ลำ แล่นออกเก็บขยะที่ติดค้างตามเขื่อนกันคลื่นสะพานอเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้ทุกคนได้ช่วยกันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เพราะทุกการให้ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น