7HD ร้อนออนไลน์

กทม. เผย 3 ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

กทม. เผย  3 ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
วันนี้ (30 พ.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยได้เริ่มเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 9 พ.ย. 64 เป็นต้นมา ประกอบด้วย
เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก
เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่งด้วย

สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
- 1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QueQ”
- 2. เข้าแอปพลิเคชัน “QueQ” เลือก “บริการสาธารณะ”
- 3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง” หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
- 4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป และ
- 5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้างเป็นต้น

ช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน

ทั้งนี้ในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนมือถือ
3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แล้ว กรุงเทพมหานครยังได้จัดรถ BMV ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุถึงบ้านด้วย

ทั้งนี้ จากรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข MOPH Immunization Center ณ วันที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 22.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,953,587 คน คิดเป็นร้อยละ 116.29 ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 7,912,692 คน คิดเป็นร้อยละ 102.77 จากจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 7,699,174 คน

กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนได้ตามช่องทางที่กำหนด ทั้งแอปพลิเคชัน “QueQ” และ GOOGLE FORM รวมถึงการลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ หรือโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง