ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผลตรวจหน้ากากอนามัยในท้องตลาด พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน มอก.จำนวนมาก

สภาองค์กรของผู้บริโภค และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค สุ่มเก็บตัวอย่างหน้ากากอนามัย ที่มีขายตามท้องตลาด จำนวน 60 ยี่ห้อ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ, หน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป และด้านศัลยกรรม จำนวน 27 ยี่ห้อ และสุดท้าย หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 หรือ KN95 จำนวน 19 ยี่ห้อ

ในการทดสอบ มาตรฐาน มอก. ของแต่ละประเภท พบว่า ประเภทหน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับใช้งานทั่วไป 11 ยี่ห้อ

ต่อมาประเภท หน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป และด้านศัลยกรรม จำนวน 27 ยี่ห้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

และ หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 หรือ KN95 จำนวน 19 ยี่ห้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามโฆษณา 6 ยี่ห้อ

ซึ่งการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจสอบมาตรฐานหน้ากากอนามัยครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบชื่อยี่ห้อของหน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ที่ เฟซบุ๊กสภาองค์กรของผู้บริโภค

และข้อเรียกร้องจากนี้ ทางสภาองค์กรของผู้บริโภค ต้องการให้ภาครัฐ โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. กำหนดให้ หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว เป็นมาตรฐานบังคับ และมีบทกำหนดโทษในกรณีที่ผู้ประกอบการทำการฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมถึงให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยเชิงรุก ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้า เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด