7HD ร้อนออนไลน์

ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (30 พ.ย.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวม 10,065.69 ล้านบาท เป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,880,458 ราย โดยพื้นที่สวนยางกรีดได้ 19.16 ล้านไร่ และประกันรายได้ในระหว่างตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดโครงการ ฯ ดังนี้
-เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
-ผลผลิตยางแห้งจำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่
-ผลผลิตยางก้อนถ้วย จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่
-กำหนดเงินค่าประกันรายได้ โดยราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม  น้ำยางสด (DRC 100%)  57 บาทต่อกิโลกรัม  ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม  
-แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของส่วนร้อยละ 60 และคนกรีดร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ งบประมาณ 10,065.69 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับประกันประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 9,783.61 ล้านบาท งบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงินธนาคารภายในวงเงินไม่เกิน 195.68 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรชาวสวนยาง 5 บาทต่อรายจำนวน 9.4 ล้านบาท และงบบริหารโครงการจำนวน 77 ล้านบาท

โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงวิกฤตการระบาดโควิด-19 เพื่อเพิ่มรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางได้เงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับ ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้สม่ำเสมออย่างทั่วถึง นับเป็นมาตรการทางอ้อม ที่นำมาใช้แทนการแทรกแซงราคายาง เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ยังได้หารือและเห็นชอบหลักการในการดำเนินมาตรการคู่ขนานอื่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางและผู้ประกอบกิจการยาง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณให้มีความชัดเจน เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการต่อไป

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,880,458 ราย แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท ทั้งนี้ จะเริ่มจ่ายงวดแรกและงวดที่ 2 ของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยหลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 จนครบทั้ง 6 งวด ซึ่งจากนี้คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงจะออกประกาศราคากลางในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด