ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) จังหวัดนนทบุรี

เวลา 09.31 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตร ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า "อาคารเลิศสรรพวิทย์" หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันเป็นเลิศทั้งปวง พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาคารหลังนี้จัดสร้างขึ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น จากการโยกย้ายแรงงานวิชาชีพและสถาปนิกภายในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่กำลังขยายตัว และจะเปิดการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งสาขาวิชาที่จะเข้าใช้พื้นที่นี้ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2548 เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโทในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าวอื่นในหมวด