7HD ร้อนออนไลน์

กทม. สั่งปิด 1 ร้าน ฝ่าฝืนให้ดื่มเกินเวลา หลังบุกตรวจทั่วกรุงฯ กว่า 10,161 แห่ง

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย  สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน. ออกปฏิบัติการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านอาหารดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA หรือ SHA Plus) มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) สำหรับร้านอาหาร โดยได้มีการกำกับ ติดตาม สถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
       
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบประเภทร้านอาหารในกรุงเทพฯ โดยชุดปฏิบัติการตรวจร่วม ทั้ง 50 เขต ได้มีการตรวจไปแล้ว 10,161 แห่ง จากสถานประกอบการในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 15,840 แห่ง และพบว่ามีการดื่มสุราในสถานที่ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน SHA  172 แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตได้เข้าไปตักเตือนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสั่งปิดแล้ว 1 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะรายงานผลการตรวจฯ ต่อศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เป็นประจำทุกวัน

สำหรับจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาตรฐาน SHA /SHA Plus (ข้อมูล 1 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น. ) มีดังนี้สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) มีทั้งหมด 9,380 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นภัตตาคาร/ร้านอาหาร 6,406 แห่ง  ส่วนสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus มีทั้งหมด 1,641 แห่ง เป็นประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร 565 แห่ง สำหรับสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA Plus สามารถดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha

ในส่วนของสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ชุดปฏิบัติการร่วมได้มีการตรวจแนะนำสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการปรับปรุงสุขอนามัยให้ได้มาตรฐานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการหากมีประกาศผ่อนคลายอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ สมาคม ภัตตาคาร และร้านอาหารศึกษารายละเอียดมาตรการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนด