7HDร้อนออนไลน์

“ลุงป้อม” ยกระดับต่อต้านค้ามนุษย์ เร่งผลักดันไทยขึ้นเทียร์ 2 พร้อมกำชับมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปราม

“ลุงป้อม” ยกระดับต่อต้านค้ามนุษย์ เร่งผลักดันไทยขึ้นเทียร์ 2 พร้อมกำชับมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปราม
4 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ. ดร. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งมาตรการเชิงรุกในทุกมิติ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และกำชับให้ดำเนินการเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์และนำแรงงานเถื่อนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด้วยมาตรการเด็ดขาดทั้งทางวินัย และอาญา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยกลับขึ้นสู่ระดับเทียร์ 2 ให้ได้ในปี 2565 โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. ดร. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ เข้าร่วม “การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN - ACT) ระดับประเทศ (National Program Steering Committee - NPSC) ครั้งที่ 3/2564” ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายออสเตรเลียประกอบด้วย Mr. Damien Kilner อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ทีมงาน โครงการ ASEAN-ACT Ms. Lucia Pietropaoli ผู้อำนวยการ Mr. Paul Buckley ผู้อำนวยการด้านนโยบายและความร่วมมือภาคส่วนสาธารณะ ดร. อภิรดี เทียนทอง ผู้จัดการโครงการประจำประเทศไทย และผู้แทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการ ASEAN-ACT ประจำปี 2564 ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านความเท่าเทียมทางเพศ ความครอบคลุมทางสังคม และสิทธิผู้เสียหาย  ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาลในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินคดีที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนข้ามชาติ ความร่วมมือข้ามหน่วยงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคดีค้ามนุษย์และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อีกทั้ง ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEAN – ACT ประจำปี 2565 มีเป้าหมายสำคัญนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือและกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับอนุสัญญาอาเซียนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP)

พล.ต.อ.ดร. ธรรมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหารโครงการ ASEAN-ACT ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย เห็นว่า โครงการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย ที่มีสำนักงานตรวจค้นเข้าเมืองและกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน นั้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในรายงาน US TIP Report ในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมสหวิชาชีพ เพื่อคัดกรองและคัดแยกผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหาย การดูแลช่วยเหลือผู้เสียหายในการดำเนินคดี การสืบสวนออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ท คาดหวังถึงเป้าหมายระยะ 3 ปี ให้สามารถก้าวสู่การจัดตั้งศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence for Combating Trafficking in Persons) ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคต่อไป