ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายให้ คณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงการฯ แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ตามที่นายสุภา ตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าก่อ ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยสำนักงาน กปร. ได้สนองพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 ให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกครัวเรือนอันจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 700 ไร่ ประชาชน 225 ครัวเรือน รวม 780 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้หลายชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย และข้าว ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ข่าวอื่นในหมวด