ข่าวเด็ด 7 สี

วันสุดท้าย แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

สำนักงาน กกต. แจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รีบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพราะมีกำหนดรับแจ้งเหตุวันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งหากไม่ไปแจ้งเหตุด้วยตนเอง หรือ ผ่านทางอิเล็กรอนิกส์ จะต้องเสียสิทธิทางการเมือง 6 ประการ

เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง อาทิ ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส., สว., ผู้บริหารท้องถิ่นได้ ห้ามสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ห้ามเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนนักการเมือง ห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น