สนามข่าว 7 สี

กระทรวงแรงงาน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ รับงานไปทำที่บ้าน

กระทรวงแรงงาน ลดดอกเบี้ยกองทุนคนรับงานไปทำที่บ้าน เป็น 0% นาน 12 งวด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยื่นสมัครเงินทุนกู้ยืม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่กู้เงินจากกองทุนคนรับงานไปทำที่บ้าน เหลือ 0% ในปี 2565 นี้ เตรียมขยายมาตรการนี้ต่อไปอีกเป็นปีที่ 3 เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมีการลดดอกเบี้ยตั้งแต่งวดที่ 1 ไปจนถึงงวดที่ 12

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ประเภทบุคคล กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี และประเภทกลุ่มบุคคล กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี จนถึงปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้ว จำนวน 6,102 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมเงินภายใน 30 กันยายน 2565