สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ปตท. สร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง

ปตท. จับมือชาวลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง สร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ทำเกษตรผสมผสานต้นแบบเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ภายใต้โครงการ นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ด้วยแนวคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา มุ่งแก้ปัญหาสาธารณะ ติดตามจากรายงานคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

ลำสินธุ์ เป็นตำบลเล็ก ๆ ในอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบภูมิสังคม ยามแล้ง แล้งน้ำ ฝนมา น้ำหลากท่วม ผลผลิตที่ได้จึงแค่พอมีพอกิน

ปตท. จึงจับมือกับชาวชุมชน จัดตั้งเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณะ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ผลักดันการทำการเกษตรแบบปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน เป็นเกษตรอินทรีย์ต้นแบบอย่างมีส่วนร่วม และมีทักษะ

โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกลุ่ม ปตท. และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีพลังงานชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาผักเหลียง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ปลูกสมุนไพรให้เป็นอาหารและยา นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ ภายใต้การร่วมงานระหว่างชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ที่มี ปตท., สวทช., ธ.ก.ส., มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นพี่เลี้ยง

มุ่งพัฒนาพื้นที่แปลงการเกษตรสาธิต ให้สามารถปลูกสมุนไพรและผักประกอบเป็นอาหาร โดยใช้โซลาร์เซลล์สูบน้ำมาเก็บในแท้งก์ และปล่อยไปในพื้นที่บ่อพักน้ำ พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ เพื่อใช้สำหรับการทำการเกษตรโดยรอบแปลงสาธิต และติดตั้งระบบไอโอที เพื่อควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังทำโรงเรือนเพาะกล้าสมุนไพรและผักเหลียง ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศของชุมชน ในด้านสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นสมุนไพร การอบสมุนไพร และการนวดตัวโดยการใช้ลูกประคบ

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ ปตท. อยากเห็นชุมชนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม แบบร่วมคิดร่วมทำ และร่วมพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาสาธารณะของชุมชนอย่างยั่งยืน