ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรจังหวัดชัยภูมิ

ที่จังหวัดชัยภูมิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัว นางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 350 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ 1002 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ รวมถึงที่อยู่อาศัยของราษฎร ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
      
นางสันธิยา บรรลังกุล เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด มีภาระดูแล นายสง่า บรรลังกุล สามีซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบ้านและที่ดินทำกินในพื้นที่บ้านโจด แก่ครอบครัวนางสันธิยา ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพ โดยสร้างโรงเพาะเห็ดและแปลงผัก เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้

โอกาสนี้ ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ได้ช่วยสนับสนุนแรงกายและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งครอบครัวบรรลังกุล รู้สึกปลื้มปีติ และเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่นในหมวด