ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานงานครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

ที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานงานครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 57 ปี โครงการฯ ตลอดจนให้เกษตรกร สมาชิก และประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและท่องเที่ยว พร้อมเปิดนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์), นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ป่า ดิน น้ำ เพื่อลูกหลานไทย และนำผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ มาจัดแสดง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฯ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผักชะอำ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง และทรงรับเกษตรกรไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้จัดทำโครงการและจัดหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอด 57 ปี ได้ช่วยเหลือสมาชิกทั้งด้านการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยตนเอง ส่งเสริมให้ราษฎรที่เป็นสมาชิก เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพการเกษตร มีการจัดตั้งสหกรณ์โดยใช้หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของสหกรณ์มาพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จนประสบความสำเร็จ และนำมาเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสมาชิก 686 คน นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการฯ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้มีแหล่งน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

โอกาสนี้ เปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้แม่บ้านนำเส้นใยป่านศรนารายณ์มาทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อฝึกทักษะ แล้วรวบรวมส่งให้สหกรณ์จำหน่าย ปัจจุบันมีการส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ

ข่าวอื่นในหมวด