ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้เห็นชอบแผนความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เกษตร-ป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่ของโครงการหลวงภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม นำไปสู่การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ส่วนภาคการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เห็ดเขตหนาวถือเป็นอาชีพหลัก ในหลายพื้นที่มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดของโครงการหลวง 212 คน ซึ่งปริมาณการผลิตหัวเชื้อเห็ดยังจำกัด ไม่สามารถจำหน่ายแก่เกษตรกรภายนอกได้ จึงมีแผนจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อเห็ด เพื่อเป็นแหล่งทดสอบเห็ดสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงการผลิตหัวเชื้อแก่ทั้งเกษตรกรและผู้สนใจ และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหียะ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์ได้อย่างสะดวก มั่นใจ ภายใต้มาตรการ New Normal กำหนดเปิดจำหน่ายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดเทศกาล "ดี อร่อย โครงการหลวง" เพื่อจัดกิจกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เหียะ การสาธิตศิลปะประดิษฐ์ จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเมนู ดี อร่อย ในบรรยากาศพื้นบ้านชาวเหนือและชนเผ่า กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 บริเวณสวนไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

ข่าวอื่นในหมวด