7HD ร้อนออนไลน์

เริ่ม ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ที่ตกค้างตั้งแต่ง่วดที่ 1-7 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เริ่ม ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ที่ตกค้างตั้งแต่ง่วดที่ 1-7 ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
วันนี้ (9 ธ.ค. 64) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทำการทยอยโอนเงินประกันรายได้ข้าว ที่ตกค้างตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 7  เข้าบัญชีของเกษตรกรภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ประมาณ 7.7 แสนราย วงเงิน 12,877 ล้านบาท ก่อนจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรภาคอีสานต่อเนื่องจนถึง 13 ธ.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 3.58 ล้านราย วงเงิน 64,847 ล้านบาท

หากเกษตรกร ท่านใดต้องการถอนเงินที่ธนาคารสามารถจองคิวใช้บริการล่วงหน้าผ่านคิวอาร์โค้ด หรือลิงก์ https://www.baac.or.th/th/content-news.php