7HDร้อนออนไลน์

รองผู้ว่าฯ ตรวจการขายกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกำหนด 5 เกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ

รองผู้ว่าฯ ตรวจการขายกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกำหนด 5 เกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ
(9 ธ.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจตรวจกำกับติดตามการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ทุกปี คนไทยส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเช้าของขวัญให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ตนเคารพ กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ดี มีคุณภาพ จึงได้กำหนดเกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุหลัง วันที่ 31 พ.ค. 65 ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65
2. กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้ ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน
3. กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวัน/เดือน/ปี หมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า และบริเวณที่จำหน่ายสินค้าให้จัดทำป้ายโดยมีข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น”
4. กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าสุขภาพ กระเช้าขนมไทย หรือกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
5. กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30(5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับกระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุของอาหารทุกชนิดในกระเช้า แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าบนกระเช้าของขวัญทุกประเภท โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดง QR code หลักเกณฑ์ความคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการจัดกระเช้าปีใหม่ 2565 บนฉลากกระเช้าของขวัญ  และเพื่อป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้จำกัดจำนวนคนในพื้นที่จำหน่ายไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในวันนี้ พบว่าสินค้าที่จัดในกระเช้าเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในให้ประชาชนที่เลือกซื้อกระเช้าของขวัญกรุงเทพมหานครจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่ 50 เขตด้วย