7HD ร้อนออนไลน์

ก.พาณิชย์ ลดราคาปุ๋ยเคมี ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนรวมกว่า 60 ล้านบาท

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าตามที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีรวม 19 ราย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

โดยนำปุ๋ยเคมีจำนวน 84 สูตร ปริมาณรวม 225,211 ตัน (4,504,320 กระสอบ) มาลดราคาจำหน่ายให้แก่กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้มีการสั่งซื้อแล้ว 143,233.40 ตัน (2,864,673 กระสอบ) มูลค่าส่วนลดรวมกว่า 60 ล้านบาท

เกษตรกรที่ต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเคมีในราคาถูกกว่าท้องตลาดยังคงสามารถสั่งซื้อได้ผ่านกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สหกรณ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ ภายในปลายปีนี้ จากนั้นกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จะรวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งไปยังเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ยังคงมีปุ๋ยสูตรที่ได้รับความนิยมจำหน่ายอยู่ คือ สูตร 16-20-0 (ใช้กับข้าว) ราคาทั่วไป 795 บาท ราคาโครงการ 660 บาท และสูตร 15-15-15 ราคาทั่วไป 875 บาท ราคาโครงการ 750 บาท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการและราคาปุ๋ยที่นำมาลดราคาทางเว็บไซต์กรมฯ (https://www.dit.go.th)

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายผลผลิตตามมาตรการต่างๆ รวมทั้งการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรและการดำเนินมาตรการคู่ขนานแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและยากำจัดวัชพืช แมลง หรือโรคพืช โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท สามารถแจ้งหรือร้องเรียนสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด