7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ป้องป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง หวั่นถูกทำลาย

กรีนรีพอร์ต ได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง ถึงการทำงานของภาครัฐ ที่สวนทางกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในการปกป้อง-ฟื้นฟูป่าชายเลน ปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง ติดตามกัน

กว่าจะเป็น "ป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" จากเสื่อมโทรม มีขยะ มีน้ำเสีย ถูกบุกรุกจาก 600 กว่าไร่ เหลือราว 400 ไร่ จนเกิดเป็นกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ฟื้นฟูทำกันเองตามมีตามเกิด ตามวิถีของชุมชนจนสมบูรณ์ ที่สำคัญได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

ล่าสุด กลุ่มอนุรักษ์ฯ ออกมาเคลื่อนไหว แสดงจุดยืนและข้อกังวลถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนและป่าชายเลนได้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่

อีกกรณีที่น่าห่วง ปัญหาการรุกล้ำป่าชายเลน ทั้งถม ทั้งสร้าง จนทางน้ำเปลี่ยน อาจจะกระทบต่อระบบนิเวศ

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้