7HDร้อนออนไลน์

“ลุงป้อม” ถก บอร์ดกองทุน”ดีอี”ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลประเทศ ตามกรอบพัฒนา 4 ด้าน ย้ำต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

“ลุงป้อม” ถก บอร์ดกองทุน”ดีอี”ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลประเทศ ตามกรอบพัฒนา 4 ด้าน ย้ำต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
( 15 ธันวาคม 2564 )  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมวันนี้ให้ความเห็นชอบประกาศและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนใน 4 ด้าน ได้แก่ 
1. Digital Agriculture ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการเกษตรแบบเชิงรุก
2. Digital Government & Infrastructure ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ
3. Digital Manpower ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ
4. Digital Technology ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ที่มีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน มายื่นรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะเตรียมการเปิดประกาศเปิดรับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ 

ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอเน้นเน้นย้ำถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับการส่งเสริม สนับสนุน จะต้องมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการเชื่อมโยงเป้าหมายความสำเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสม อีกทั้งจะต้องเกิดประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งมีความยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ต่อไป” ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้ง 4 ครั้ง ในภาพรวมเฉลี่ยแล้วมากกว่าร้อยละ 88 รวมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการตามมาตรา 26 (4) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดก่อนลงนามในสัญญาของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญอีกประการ คณะกรรมการฯ ยังพิจารณายกเว้นการหักเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารสัญญาโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองทุนดิจิทัลเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

พลเอกประวิตร กล่าวว่า วันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม ในการเปิดรับทุนประจำปี 2565 ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุน ทั้ง 4 ด้าน ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ไปดำเนินการตามมติที่ประชุมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศต่อไป