เช้าข่าว 7 สี

แก้ปัญหาเร่งด่วน ให้ความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี สั่งเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยที่ประชุมรายงานผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว และรับทราบนโยบายมาตรการ แนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด การแก้ไขปัญหาความยากจน, การบุกรุกที่สาธารณะ, การเตรียมรับภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาอุทกภัย, การแก้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ, การทำประมงผิดกฎหมาย, การแก้ไขปัญหาแรงงาน และการแก้ปัญหาหมอกควันชายแดนภาคใต้

โดย รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทางจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ และจากปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการ โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งทุกจังหวัดต้องรายงานความก้าวหน้า และการเบิกจ่ายงบประมาณให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศึกษารูปแบบเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว สามารถติดตามข้อสั่งการ และการรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด