ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์ วันประจำปี 2564

เวลา 18.25 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดแสดงผลงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม นี้

โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน เริ่มดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่ ปี 2545 จากการวิจัยประเมิน พบผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมฯ ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถบอกต่อกิจกรรมของชมรมกับผู้อื่นได้ แกนนำที่เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง มีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ด้านวิธีการทำงาน ด้านบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ได้ไปช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ แกนนำทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล มีความสำเร็จทั้งด้านการเรียน การทำงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" มีผลให้การตั้งใจเสพซ้ำ พฤติกรรมเกเร และจำนวนครั้งที่เข้ารับการบำบัดแบบต้องโทษ ลดลง สมาชิกชมรมมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวให้เพื่อนและคนใกล้ตัวเลิกใช้ยาเสพติด

ภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการจากสมาชิกฯ ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัด และอำเภอ ทูบี นัมเบอร์วัน, ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนภูมิภาค ในกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานประกอบการ ในเรือนจำและทัณฑสถาน และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติ รวม  420 แห่ง

สำหรับการดำเนินงานจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน และ อำเภอทูบี นัมเบอร์วัน มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านบริหารจัดการและการบูรณาการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่เยาวชน รวมทั้งสอดส่องดูแลช่วยเหลือ และให้โอกาสกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น ส่วนประเภทชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ทุกประเภท มุ่งเน้นผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของสมาชิกที่มีกลุ่มเยาวชนเป็นเป้าหมายหลัก และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกเอง บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม

ข่าวอื่นในหมวด