ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

เวลา 18.40 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

ในการนี้ พระราชทานรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น และประเภทผลงานจังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี และประเภทผลงานจังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ มีเกณฑ์การประเมินด้านการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของสมาชิก ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกเอง บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม แล้วมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่สมาชิกโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้ง เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิด "เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม" กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดและการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน นอกจากนี้ ยังจัด "กิจกรรมสร้างสุข" เช่น ทักษะการเต้น งานศิลปะ งานประดิษฐ์ กิจกรรมการสาธิต และการฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE เริ่มจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 19 ปี

ข่าวอื่นในหมวด