ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงานวิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมหารือความร่วมมือมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน "วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตกด้วย BCG ตอบโจทย์ด้านการเกษตรของประเทศในปี 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในภาคการเกษตรของประเทศตามหลักเกษตรปลอดภัย และการส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการลดการใช้สารเคมี และนำสารชีวภัณฑ์มาใช้ทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดกับประชาชน

จากนั้น ได้ประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการ กับผู้บริหารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกับโครงการหลวงตั้งแต่แรก เริ่มจากงานวิจัยการเพาะเห็ดเขตหนาว โดยในปี 2513 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเพาะเห็ดหอม ณ ศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาว สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ จึงนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถเพาะเห็ดหอมได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีเห็ดเขตหนาวเพื่อบริโภคสด และเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา มากกว่า 15 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการผลิตวานิลลาพันธุ์การค้า ให้เจริญเติบโต และมีผลผลิตคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาพันธุ์เบญจมาศเพื่อการค้า ให้มีความหลากหลายอีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด