ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

เวลา 13.56 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ในการนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนา จากนั้น ทอดพระเนตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ที่โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, บริษัท แทงโก้ เลเธอร์ จำกัด, บริษัท แพรคติก้า จำกัด และสตูดิโอ โอดีเอ สนองพระราชดำริคิดพัฒนาลายเสื่อกกของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ให้ทันสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมาชิกจะใช้กกธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ทอเป็นเสื่อ เพื่อนำส่งไปสร้างสรรค์เป็นกระเป๋า กรอบรูป และกล่องอเนกประสงค์ ช่วยเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ยั่งยืน ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านภัทรพัฒน์ ทั้ง 9 สาขา ทั่วประเทศ

ในการนี้ นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเก้าอี้ไม้ยูคาลิปตัสบุด้วยเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองแคน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ที่พระราชทานพระราชดำริให้ร้านภัทรพัฒน์ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพเสริมให้เกิดความยั่งยืน

จากนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำจากหินอ่อน

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 มีวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ที่ผ่านมาได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 360 แห่ง ซึ่งยังช่วยรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ได้ ด้านการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย มี 12 แปลง รวมกรรมสิทธิ์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ทั่วประเทศใน 58 จังหวัด จำนวน 594 แปลง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบคลุมด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน ปัจจุบัน มีโครงการที่กำลังดำเนินการ รวม 78 โครงการ สามารถขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและชุมชน เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กว่า 4,000 คน เป็นการศึกษาดูงาน และอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ส่วนงานด้านต่างประเทศ มีโครงการในความรับผิดชอบ 8 โครงการ ใน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว บังกลาเทศ และจีน แต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์

ข่าวอื่นในหมวด