เกาะกระแสออนไลน์

ออมสินปล่อยกู้! สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ กู้ไม่เกิน 1 แสน ไม่ต้องมีค้ำประกัน

สำหรับผู้ที่มีความต้องการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในการสร้างอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่อง ล่าสุดทางธนาคารออมสิน ได้ออกมาแจ้งถึงว่า ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับรายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท
- ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
- ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

หลักประกันการกู้เงิน

- กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
- กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย - ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
- สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หากต้องการยื่นกู้สามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สำเร็จ โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้สถานประกอบการของท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> ธนาคารออมสิน


ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน