7HD ร้อนออนไลน์

ศปถ.สรุป 7 วันอันตายปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 2,707 ครั้ง ตาย 333 ราย กทม.มีผู้เสียชีวิตสะสมมากสุด

ศปถ.สรุป 7 วันอันตายปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 2,707 ครั้ง ตาย 333 ราย กทม.มีผู้เสียชีวิตสะสมมากสุด
วันนี้ (5 ม.ค.64) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 209 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 21 ราย ผู้บาดเจ็บ 202 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ  34.45 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 25.36 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.05 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.04 รถปิกอัพ/กระบะ ร้อยละ 6.31

61d52b876301a9.96392691.jpeg

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 82.78 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.67 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.28 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01 น. - 19.00 น. ร้อยละ 10.53 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 40 – 59 ปี ร้อยละ 17.49

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,904 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,417 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 388,227 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 78,340 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 23,131 ราย ไม่มีใบขับขี่ 20,023 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา (11 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ (3 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา (11 คน) 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 333 คน ผู้บาดเจ็บรวม 2,672 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ (96 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (22 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี (จังหวัดละ 93 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันของการรณรงค์มี 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครนายก ปัตตานี พังงา ยะลา สตูล สมุทรสงคราม สุโขทัย และแพร่

61d52b7cd3bcb5.15215121.jpeg

นายบุญธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พบว่าจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 แล้ว ศปถ.ยังคงมุ่งสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมบูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภาพรวมของประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนภายในปี พ.ศ. 2570