ข่าวภาคค่ำ

ประกันสังคมเตรียม Hospitel รองรับโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - สำนักงานประกันสังคม เตรียมเตียงรองรับผู้ประกันตน ที่ป่วยโควิด-19 ระลอก 4 โอมิครอน กว่า 50,000 เตียง รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับสถานพยาบาลในเครือประกันสังคม เตรียมความพร้อมรับรักษา และจัดหาเตียงรองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 กรณีติดเชื้อโควิด-19 โทรสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 ที่พร้อมประสานความช่วยเหลือรับตัว ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคม หรือ Hospitel เพื่อให้แยกตัวออกมาจากที่บ้าน เพื่อความปลอดภัย

ขณะนี้ ได้เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยกว่า 50,000 เตียง เป็นเตียงในโรงพยาบาลกว่า 30,000 เตียง และเตียงใน Hospitel อีกกว่า 12,000 เตียง และเพิ่มเตียงใน Hospitel อีกได้

ผู้ป่วยระดับอาการน้อย หรือ สีเขียว จะส่งรักษาที่โรงพยาบาล โดยสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าห้องรวมค่าอาหาร ให้ตามจริงไม่เกินวันละ 1,500 บาท ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ เป็นระดับสีเหลือง ไม่เกิน 3,000 บาท แต่ถ้าสีแดง อาการหนัก ไม่เกิน 7,500 บาท

ส่วน Hospitel และแบบ Home Isolation จ่ายแบบเหมาจ่าย วันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 วัน