7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ม.มหิดล พัฒนาแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพจิตเด็ก

7 สีช่วยชาวบ้าน - มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาแอปพลิเคชัน MU MyMind เพื่อดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนได้อย่างครบวงจร ติดตามในณัฐชนน Love เลย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจในเด็กและวัยรุ่น ใช้ชื่อ "MU MyMind" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ตระหนักถึงปัญหาภาวะซึมเศร้าในปัจจุบัน พบได้ตั้งแต่วัยเด็กประถม เยาวชนที่เป็นโรคซึมเศร้าจำนวนหนึ่งให้ข้อมูลว่ามีอาการและมีความคิดฆ่าตัวตายตั้งแต่อยู่ประถมศึกษา ทีมวิจัยจึงออกแบบ "MU MyMind" ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับ

ปัจจุบัน "MU MyMind" อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น หากแล้วเสร็จจะได้แอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนได้อย่างครบวงจร ทั้งยังมีบริการให้การปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน "MU MyMind" คือ การออกแบบให้ระบบสามารถคัดกรองเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยเร็ว เพื่อลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้า "MU MyMind" จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กและเยาวชนในการประเมินสุขภาพจิต และส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและบ่อยครั้งตามความต้องการของแต่ละคน