ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปแนวทางการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะเพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครูนวัตกร ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้ฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย

ในตอนบ่าย รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนมีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการ และสังคมต้องการ ได้แก่ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมอภิปรายถึงแนวทางการปรับตัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด